Správce času
Vyzkoušejte nový plánovač, kalendář a organizér!
Navštivte www.spravcecasu.cz

Podmínky používání Uživatelského účtu

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ "UŽIVATELSKÉHO ÚČTU"

1. Status dokumentu
TENTO DOKUMENT JE ELEKTRONICKÁ DOHODA MEZI VÁMI a provozovatelem Uživatelského účtu, jímž je: David Kořínek, Smetanova 211, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika, IČ: 705 80 197 (dále jen Provozovatel).
VYTVOŘENÍM UŽIVATELSKÉHO ÚČTU STVRZUJETE, ŽE JSTE ČETL(A) TYTO PODMÍNKY A AKCEPTUJETE VŠECHNY PODMÍNKY TÉTO DOHODY.

2. Uživatel
Uživatelem je osoba, podnikatel, sdružení, skupina osob nebo firma, která používá Účet v souladu s těmito Podmínkami používání.

3. Účel
Účet slouží k používání placených i bezplatnýh služeb, které poskytuje Provozovatel na svých internetových prezentacích a ve svých počítačových aplikacích.
Účet může být používán i ve službách a aplikacích třetích stran, pokud je touto třetí stranou uzavřena dohoda s Provozovatelem.

4. Kredit
Uživatel má k dispozici možnost předplatit si Kredit, který poté může čerpat používáním placených služeb, které nabízí Provozovatel. Výjimkou může být elektronický obchod.
Kredit je na Účtu rozdělen na dvě části:
- První částí je Základní kredit, který si Uživatel předplatí zasláním finanční částky. Tento kredit může být kdykoli navrácen Uživateli bankovním převodem a může být čerpán jakýmkoli způsobem, který Provozovatel nabízí.
- Druhou částí je Bonusový kredit, který Uživatel získá např. jako bonus při dobíjení Kreditu. Tento kredit nemůže být navrácen uživateli jako peněžní částka a může být čerpán pouze službami povolenými Provozovatelem.
Kredit je uživateli zobrazován jako součet První části a Druhé části. V detailním zobrazení, pokud to aplikace nebo služba umožňuje, je zobrazován rozpis částí.
Aplikace a služby Uživatele informují o tom, jak kredit dobít.
Navrácení kreditu je možné pouze ze závažných důvodů, jako je např. nemožnost čerpat kredit v poskytovaných službách způsobená dlouhodobým technickým výpadkem.
Zjištěný závažný důvod, znemožňující čerpání kredutu, musí být uživatelem neprodleně předán k reklamačnímu řízení.
Změna ceníku služeb nemůže být považována za závažný důvod k navrácení kreditu.
Záporný zůstatek Kreditu je Uživatel povinen uhradit Provozovateli dobitím kreditu nejpozději do 31 dnů od vzniku záporného zůstatku Kreditu.
V případě, že má uživatel na svém Uživatelském účtu dobitý Bonusový kredit, je při odeslání SMS cena zprávy odečítána z obou částí kreditu v poměru 20 procent ze Základního kreditu a 80 procent z Bonusového kreditu.

5. Ceny, Ceníky, Poplatky
Ceníky služeb a poplatků jsou umístěny na http://www.monotea.cz/user/price-list.php

6. Změny
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit veškeré ceny služeb a poplatků stejně jako tyto Podmínky používání Uživatelského účtu.
O změnách ceníku bude Provozovatel informovat Uživatele e-mailem minimálně 7 dní před změnami.
Změny Podmínek používání Uživatelkého účtu mohou být provedeny kdykoli a bez upozornění.
Provozovatel má právo informovat Uživatele o změnách těchto Podmínek e-mailem.

7. E-mailová adresa
Uživatel je povinen mít ke svému Účtu přiřazenu správnou a funkční e-mailovou adresu, na kterou bude Provozovatel zasílat informační e-maily.
Pokud Uživatel e-mailovou adresu přiřazenu nemá, adresa je nefunkční nebo z jiného důvodu Uživatel e-maily nečte nebo nepřijímá, Provozovatel ztrácí povinnost informovat Uživatele o změnách či mu zasílat jakékoli jiné e-maily.

8. Uživatelské jméno a Heslo
Ke každému Účtu je přiřazeno unikátní Uživatelské jméno, které si volí sám Uživatel při vytváření nového Účtu.
Uživatelské jméno slouží k jednoznačné identifikaci Účtu.
Při vytváření nového Účtu je Uživatel povinen zadat Heslo, kterým bude chráněn přístup k Účtu.
Provozovatel neručí za škody způsobené na Účtu nebo používáním Účtu zapříčiněnými uhádnutím Hesla třetími stranami nebo poskytnutím Hesla třetím stranám Uživatelem.
Prvozovatel chrání Heslo před zneužitím či náhodným zjištěním.
V případě, že Uživatel zapomene Heslo, Provozovatel mu umožní nechat si zaslat nové Heslo na e-mailovou adresu přiřazenou k Účtu. Pokud e-mailová adresa není zadána správně nebo jakkoli jinak nesplňuje bod 7 těchto Podmínek používání Uživatelského účtu, není Provozovatel povinen nové heslo zasílat ani staré heslo sdělovat Uživateli ani nikomu jinému. V takovém případě zůstane Účet nepoužitelný do doby, než se Uživatel přihlásí k Účtu pod správným Uživatelským jménem a Heslem.
Uživatel, který se nepřihlásí pod správným Uživatelským jménem a Heslem nebo nemá přístup k e-mailové adrese přiřazené k Účtu nemá právo s účtem jakkoli pracovat, manipulovat nebo se domáhat změn Účtu nebo poskytnutí informací o Účtu.

9. Ochrana osobních údajů
Provozovatel chrání veškerá osobní data Uživatele zadané v souvislosti s používáním Účtu podle zákonů České republiky o ochraně osobních údajů, současných i budoucích.

10. Pravidla chování
Je zakázáno jakýmkoli způsobem zneužívat Účet za účelem poškozování třetích stran, Provozovatele nebo dobrého jména Provozovatele.
Také je zakázáno používat Účet k porušování zákonů České republiky a jiných zemí nebo porušování autorských práv či dobrých mravů.
V případě, že Uživatel poruší tato Pravidla chování, může Provozovatel Účet bez jakékoli náhrady zrušit, a to včetně Kreditu, omezit nebo udělit uživateli pokutu dle platného Ceníku.

11. Pokuty
V případě porušení Pravidel chování dle bodu 10 těchto Podmínek používání Uživatelského účtu nebo porušení Pravidel chování stanovených jednotlivými službami, které Provozovatel prostřednictvím Účtu nabízí, je Provozovatel oprávněn udělit Uživateli pokutu, stanovenou Ceníkem, stržením z Kreditu.

12. Garance
Provozovatel může garantovat funkčnost pouze u placených služeb Účtu.
Veškeré bezplatné služby Účtu jsou poskytovány bez jakýchkoli záruk funkčnosti.

13. Informovanost
Provozovatel má právo zasílat Uživateli e-mailová sdělení o vydání aktualizací všech aplikací či služeb, které ke své fuknčnosti používají Uživatelský účet.
Uživatel může zrušit či opětovně povolit zasílání těchto e-mailových sdělení v nastavení svého Uživatelského účtu, a to pro každou aplikaci a službu zvlášť.

Vytvořit nový Uživatelský účet